Regulamin Hotelu
Właściciele „Hotelu Maltańskiego” ul. Straszewskiego 14, 31-101 Kraków będą wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

1. Pokoje w Hotelu Maltańskim wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić wieczorem dnia poprzedzającego ostatni nocleg.
5. „Hotel Maltański” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. Hotel Maltański świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
7. Hotel Maltański ma obowiązek zapewnić:
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę,
sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
8. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu,
Pomoc w organizowaniu różnego rodzaju usług dodatkowych urozmaicających pobyt Gościa.
9. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przeciwnym wypadku kosztami naprawy stwierdzonej szkody zostanie obciążony bezpośrednio Gość.
10. Zasady odpowiedzialności za pozostawiony na parkingu samochód lub inny pojazd należący do Gościa reguluje regulamin parkingu.
11. Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, które powstały z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
12. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
13. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
14. Osoby nie zameldowane w Hotelu Maltańskim mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6.00 do godziny 22.00.
15. W Hotelu Maltańskim obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
17. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gościa albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu, albo innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel będzie przechowywać te przedmioty przez 3 miesiące.
19. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami art. 846-851 Kodeksu Cywilnego.
20. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie.
21. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenie usług osobom, które naruszą tę zasadę.
22. Hotel zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 500 złotych za palenie w pokoju dla niepalących. Celem opłaty jest pokrycie kosztów dodatkowej doby podczas, której pokój będzie wietrzony i w razie potrzeby kosztów wynajęcia specjalnego sprzętu do ozonowania pokoju.